پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, Volume (1), No (1), Year (2010-4) , Pages (1-15)

Title : ( the effect of ethnicity ( liguistic,/cultural characteristics ) on integrative tests )

Authors: Azar Hosseini Fatemi , Mohammad Saber Khaghaninejad ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

the effect of ethnicity ( liguistic,/cultural characteristics ) on integrative tests

Keywords

, ethnicity, linguistic, cultural characteristics , integrated texts,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014581,
author = {Hosseini Fatemi, Azar and Khaghaninejad, Mohammad Saber},
title = {the effect of ethnicity ( liguistic,/cultural characteristics ) on integrative tests},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2588-4123},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {ethnicity; linguistic; cultural characteristics ; integrated texts;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T the effect of ethnicity ( liguistic,/cultural characteristics ) on integrative tests
%A Hosseini Fatemi, Azar
%A Khaghaninejad, Mohammad Saber
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2010

[Download]