پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (21), شماره (4), سال (2009-2) , صفحات (87-93)

عنوان : ( شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی )

نویسندگان: مهرناز راد , غلامعلی کلیدری , شکیبا کردجزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه صنعت طیور نقش بسیار مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت دنیا ایفا می کند. یکی از عواملی که سلامت فرآورده های غذایی طیور رابه مخاطره می اندازد ، باکتری های خانواده انتروباکتریاسه به ویژه سالمونلا می باشد. سالمونلا نبع مهم آلودگی غذاهای انسانی وعامل پاتوژن بسیار قوی وبیماریزا در انسانها است. از مهمترین علل عفونت با باکتری سالمونلا استفاده از تخم مرغ نیم پز وخام وگوشت طیور نیمه پخته در تغذیه انسانهاست. تخم مرغ ها می توانند ازطریق تخمدان مرغ مادر، آلودگی پوسته به مدفوع و از طریق محیط، به باکتری سالمونلا آلوده شوند. بنابراین مزارع مرغ مادر از مهمترین منابع عفونت سالمونلا می باشند. روشهای مختلفی برای جداسازی باکتری سالمونلا وجود دارد که شامل روشهای کشت سنتی وبیوشیمیایی، سرولوژیکی و مولکولی است. در این مطالعه که در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی استان مازندران انجام گرفت، نمونه های مختلفی از بخشهای مختلف سالن مرغ مادر، سالن جوجه کشی، سالن جوجه های زیر یک هفته و نیز از تخم مرغ مورد استفاده قرار گرفتند. درصد آلودگی به سالمونلا در4 سالن مرغ مادر 1.64% ودر زرده تخم مرغ ها ونیز پوسته 1.92% بود. از نمونه های مربوط به سالن جوجه کشی وسالن جوجه های زیر یک هفته سالمونلا جداسازی نشد. در مجموع تعداد 7 نمونه آلوده به سالمونلا بوده و تمام این نمونه ها متعلق به گروه D بودند. آزمایشPCR برای تایید تشخیص جنس سالمونلا ونیز تعیین گونه صورت گرفت. تمام گونه ها به عنوان انتریتیدیس تشخیص داده شدند.

کلمات کلیدی

, سالمونلا, شناسایی, مرغ بومی, تشخیص مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014583,
author = {راد, مهرناز and کلیدری, غلامعلی and کردجزی, شکیبا},
title = {شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2009},
volume = {21},
number = {4},
month = {February},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {87--93},
numpages = {6},
keywords = {سالمونلا، شناسایی، مرغ بومی، تشخیص مولکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی
%A راد, مهرناز
%A کلیدری, غلامعلی
%A کردجزی, شکیبا
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2009

[Download]