علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (2), شماره (4), سال (2009-11) , صفحات (86-112)

عنوان : ( تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , یونس غلامی , سید علی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری به عنوان نوعی کاربری و همچنین صنعتی بالنده، روز به روز اهمیت بیشتری می یابد و امروز در حال بسط و رشد شتابان است، و در واقع یکی از اهداف کشورها در تأمین منابع ارزی می باشد و به همین علت مورد توجه بسیاری از جوامع قرار دارد. بنابراین استان فارس به عنوان یکی از قطب های غنی در زمینه جاذبه های طبیعت گردی محسوب می شود. هدف از نگارش این مقاله « تحلیلی بر طبیعت گردی بهشت گمشده استان فارس با تأکید بر توسعه پایدار» است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع(تحلیلی، توصیفی و پیمایشی) است. جامعه آماری در این تحقیق را گردشگران بهشت گمشده تشکیل می دهد که تعداد آنها در سال 1386 براساس آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مرودش 50000 نفر اعلام کرده از این تعداد بالغ بر 382 نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه در سال 1387 طراحی و اجراء شده است. وهمچنین در این تحقیق با استفاده از مدل Swot به تعیین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها و ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری بهشت گمشده با توجه به توسعه پایدار پرداخته و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در جهان امروز و نقش منابع طبیعی در جذب گردشگران، که یک نمونه از آن بهشت گمشده می باشد که با گذر از نگاه صرفاً زیست محیطی به این منطقه و برنامه ریزی و مدیریت صحیح با نگاه زیست محیطی و توریستی به منطقه، شاهد تخریب کمتر بهشت گمشده و محیط پیرامون آن باشیم و در نهایت محیطی سالم و شکوفا در جهت رفع بخشی از مسایل شهرستان مرودشت باشیم

کلمات کلیدی

, جاذبه ها و دافعه ها, بهشت گمشده, گردشگران, توسعه پایدار, مدل Swot, منابع طبیعی, شهرستان مرودشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014584,
author = {خاکپور, براتعلی and یونس غلامی and سید علی موسوی},
title = {تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس)},
journal = {علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2009},
volume = {2},
number = {4},
month = {November},
issn = {1735-7977},
pages = {86--112},
numpages = {26},
keywords = {جاذبه ها و دافعه ها، بهشت گمشده، گردشگران، توسعه پایدار، مدل Swot، منابع طبیعی، شهرستان مرودشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس)
%A خاکپور, براتعلی
%A یونس غلامی
%A سید علی موسوی
%J علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-7977
%D 2009

[Download]