اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی , 2010-02-23

عنوان : ( تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک )

نویسندگان: محسن جهان , معصومه آریایی , فرهاد رجالی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیتکنندة نیتروژن بر ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 86-1385 اجرا شد. کرت‌های اصلی، چهار نظام زراعی کشت ذرت شامل: نظام رایج با نهادة زیاد، متوسط، کم و نظام اکولوژیک و کرت‌های فرعی شامل: تلقیح با قارچ میکوریزا (Glomus intraradices)، تلقیح با مخلوط باکتری‌های آزوسپیریلوم (Azospirillum brasilense) و ازوتوباکتر(Azotobacter paspali)، تلقیح با مخلوط قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزوسپیریلوم و ازوتوباکتر (تلقیح دوگانه) و شاهد (بدون تلقیح) بود. سرعت فتوسنتز برگ، شاخص سطح برگ، سرعت تنفس خاک، درصد کلونیزاسیون طول ریشه و طول مخصوص ریشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر انواع میکروارگانیزم بر سرعت فتوسنتز برگ معنی‌دار بود، و بیشترین سرعت فتوسنتز برگ، در تلقیح قارچی و تلقیح دوگانه حاصل شد. کاربرد انواع میکروارگانیزم سبب افزایش شاخص سطح برگ نسبت به شاهد شد. درصد کلونیزاسیون طول ریشه و سرعت تنفس خاک، تحت تأثیر نظام‌های زراعی قرار گرفتند، به‌طوری‌که بیشترین مقادیر مربوط به این صفات به‌ترتیب در نظام زراعی اکولوژیک و کم‌نهاده حاصل شد. بیشترین طول مخصوص ریشه در تلقیح قارچی و تلقیح باکتریایی حاصل شد. برتری نظام اکولوژیک نسبت به پرنهاده در مورد صفاتی از قبیل شاخص سطح برگ و طول مخصوص ریشه قابل توجه بود. به‌طور‌کلی نتایج این آزمایش نشان داد که ترکیب نظام‌های کم‌نهاده و اکولوژیک و تلقیح توأم میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کنندة نیتروژن، می‌تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی و نظام‌های پرنهاده باشد.

کلمات کلیدی

, کودهای زیستی, میکوریزا, ازوتوباکتر, آزوسپیریلوم, نظام زراعی کم‌نهاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014600,
author = {جهان, محسن and معصومه آریایی and فرهاد رجالی and قربانی, رضا},
title = {تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک},
booktitle = {اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
location = {رامهرمز, ايران},
keywords = {کودهای زیستی، میکوریزا، ازوتوباکتر، آزوسپیریلوم، نظام زراعی کم‌نهاده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک
%A جهان, محسن
%A معصومه آریایی
%A فرهاد رجالی
%A قربانی, رضا
%J اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2010

[Download]