اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی , 2010-02-23

عنوان : ( مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم )

نویسندگان: محسن جهان , سیدمحمددانیال سالاری , حسن عاقل , معصومه آریائی , جواد شباهنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کدوی تخم‌پوست‌کاغذی‌ (Cucurbita pepo L.) گیاهی دارویی است که به‌واسطه اسیدهای چرب موجود در روغن دانه و اهمیت آنها، در صنایع دارویی و غذایی جایگاه مهمی پیدا کرده است. به منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود دامی و نیز دو روش مدیریت ساقه بر ترکیبات شیمیایی و برخی صفات زراعی کدوی تخم پوست کاغذی، آزمایشی در دو سال زراعی 84-1383 و 85-1384 در مزرعة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود دامی (10، 15، 20 و 25 تن در هکتار) به‌عنوان فاکتور اصلی و دو روش مدیریت ساقه (استفاده از قیم و بدون قیم) بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که روش بدون قیم بر روش استفاده از قیم برتری داشت. همچنین در سال اول آزمایش با افزایش سطح کود دامی از 10 تا 20 تن در هکتار، عملکرد میوه و وزن خشک دانة کدو بطور معنی‌داری افزایش یافت. از نظر عملکرد میوه و وزن خشک دانة کدو در سال دوم آزمایش بین سطوح مختلف کود دامی، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در هر دو سال آزمایش تأثیر سطوح مختلف کود دامی بر تعداد دانه، بی‌معنی بود. با افزایش سطح کود دامی از 10 به 25 تن در هکتار، کاهش ناچیزی در درصد روغن دانه مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با استفاده از 20 تن در هکتار کود دامی می‌توان روش مناسبی جهت تولید ارگانیک کدوی تخم پوست کاغذی فراهم ساخت به‌طوری‌که بدون مصرف نهاده‌های شیمیایی میزان مطلوبی از روغن دانه قابل استحصال باشد.

کلمات کلیدی

, کشاورزی ارگانیک, کدوی ‌پوسته‌‌کاغذی, روغن دانه, کود آلی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014601,
author = {جهان, محسن and سالاری, سیدمحمددانیال and عاقل, حسن and معصومه آریائی and شباهنگ, جواد},
title = {مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم},
booktitle = {اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
location = {رامهرمز, ايران},
keywords = {کشاورزی ارگانیک، کدوی ‌پوسته‌‌کاغذی، روغن دانه، کود آلی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم
%A جهان, محسن
%A سالاری, سیدمحمددانیال
%A عاقل, حسن
%A معصومه آریائی
%A شباهنگ, جواد
%J اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2010

[Download]