اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10

عنوان : ( تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum). )

نویسندگان: سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حذف یا تقلیل استفاده از کودهای شیمیایی با گسترش کاربرد کود های زیستی یکی از ارکان اساسی کشاورزی پایدار می باشد و تولید سالم گیاهان دارویی با توجه به اهمیت آنها در طب سنتی ایران مسئله ای است که از این حیث می تواند در اولویت قرار گیرد. به منظور تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر تولید بذر گیاه دارویی ریحان آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و 6 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: کود کمپوست زباله شهری، کود زیستی نیتروکسین ( حاوی باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم )، کود حاوی باکتری های حل کننده فسفات )حاوی باکتری های باسیلوس و سودوموناس )، ترکیب کودهای حاوی باکتری های حل کننده فسفات و نیتروکسین، کود شیمیایی و شاهد، بود. نتایج نشان داد ، کود کمپوست باعث افزایش معنی دار عملکرد بذر گیاه ریحان شده و کود شیمیایی کمترین عملکرد بذر را داشت. از نظر تعداد چرخه گل در بوته تیمار کمپوست با بیشترین مقدار، اختلاف معنی داری با دیگر تیمارها داشت. بین تیمارها از نظر عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعی در بوته اختلاف معنی داری مشاهده نشد، و در سایر صفات نیز کودهای بیولوژیک برتری جزئی نشان دادند که اغلب این برتری معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, نیتروکسین, باکتر های حل کننده فسفات, گیاه دارویی, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014607,
author = {تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum).},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نیتروکسین، باکتر های حل کننده فسفات، گیاه دارویی، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum).
%A تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو
%D 2010

[Download]