اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10

عنوان : ( تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum )

نویسندگان: سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای کاهش صدمات اکولوژیکی و آلودگی های ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از منابع و نهاده هایی که علاوه بر تأمین نیازهای فعلی گیاه باعث پایداری سیستم های کشاورزی در درازمدت نیزشوند ضروری به نظر می رسد و در این نوع نظام کشاورزی بهبود کمی و کیفی گیاهان دارویی و مواد مؤثره آنها می تواند در اولویت قرار گیرد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و 6 تیمار بر روی گیاه دارویی ریحان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: کود کمپوست زباله شهری، کود زیستی نیتروکسین ( حاوی باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم )،کود باکتری های حل کننده فسفات )حاوی باکتری های باسیلوس و سودوموناس)، ترکیب کودهای حاوی باکتری های حل کننده فسفات و نیتروکسین، کود شیمیایی و شاهد، بود. در طول فصل رشد سه چین برداشت شد لذا آنالیز طرح بر اساس طرح کرت های خرد شده در زمان انجام شد. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار اکثر صفات اندازه گیری شده بود. بیشترین ارتفاع بوته، عملکرد، و عملکرد برگ در تیمار کود نیتروکسین حاصل شد و درچین سوم صفات مذکور بیشترین مقدار خود را دارا بودند. بیشترین درصد اسانس در تیمارهای شیمیایی و شاهد مشاهده شد و چین اول از این حیث بیشتر از دو چین دیگر بود. کمترین درصد اسانس در تیمارهای کود زیستی وجود داشت، از نظر عملکرد اسانس هم تیمار کود شیمیایی بیشترین مقدار بود و بین سه چین تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, نیتروکسین, باکتر های حل کننده فسفات, گیاه دارویی, کشاورزی پایدار, اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014608,
author = {تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نیتروکسین، باکتر های حل کننده فسفات، گیاه دارویی، کشاورزی پایدار، اسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum
%A تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو
%D 2010

[Download]