اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10

عنوان : ( تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) )

نویسندگان: سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطمینان از تولید مداوم و پایدار محصولات کشاورزی سالم همراه با حفظ محیط زیست موضوع قابل توجهی است که هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود و تولید سالم گیاهان دارویی با توجه به اهمیت آنها در طب سنتی ایران مسئله ای است که می تواند مورد توجه بیشتر پژوهشگران قرار گیرد. گیاه دارویی ریحان که از دیر باز مصرف دارویی، ادویه ای و سبزی خوردن داشته کمتر به جنبه تولید اکولوژیک آن توجه شده است. به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و 6 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: کود گاوی، کود گوسفندی، کود مرغی، ورمی کمپوست، کود شیمیایی و شاهد، بود. نتایج نشان دهنده برتری معنی دار تیمارهای کود آلی نسبت به شاهد و شیمیایی در بسیاری از صفات اندازه گیری شده بود. از نظر تعداد گل آذین در بوته و تعداد چرخۀ گل در بوته تیمارهای کود گاوی و گوسفندی اختلاف معنی داری با دیگر تیمارها داشتند. تیمار کود گوسفندی از لحاظ عملکرد بیولوژیک و بذر بیشترین مقدار را نسبت به تیمارهای دیگر داشت و تیمار شاهد و شیمیایی از این لحاظ به طور معنی داری کمتر از بقیه تیمارها بودند. تیمارهای کود آلی در صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در بوته تفاوت معنی داری با تیمار شاهد داشتند.

کلمات کلیدی

, باروری خاک, کود آلی, گیاه دارویی, عملکرد بیولوژیک, ریحان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014610,
author = {تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {باروری خاک، کود آلی، گیاه دارویی، عملکرد بیولوژیک، ریحان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)
%A تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو
%D 2010

[Download]