سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی )

نویسندگان: ابراهیم کازرونی منفرد , محمدتقی آل ابراهیم , محمد خواجه حسینی صالح اباد , رقیه مجد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواب بذر یکی از ویژگی های مهم بسیاری از بذور عاف های هرز است که باعث مشکل ساز تر شدن کنترل علف های هرز و انتشار آنها در طول زمان می شود. جغجغک یکی از علف های هرز چند ساله سمج در مناطق دیم و در شرایط خشک و نیمه خشک می باشد. این علف هرز در بسیاری از نقاط ایران و در محصولات مختلف نیز مشاهده که باعث تداخل و کاهش عملکرد می شود. آزمایشی در قالب تیمارهای کاملاً تصادفی با 4 تکرار برای بررسی اثر تیمار سولفوریک اسید 98% و به مدت 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه تماس با بذور و اثر هیدروکسید سدیم در غلظتهای 50%، 70% و 90% و به مدتهای 10، 20، 30، 40 و 50 دقیقه تماس با بذور در دو توده جمع آوری شده از برازجان و کاشمر انجام گرفت. نتایج نشان داد که بذور پس از تیمار با سولفوریک اسید 8/72% و 2/54% و هیدروکسید سدیم 6/22% و 1% به ترتیب در توده های برازجان و کاشمر جوانه زدند. و در مجموع تیمار سولفوریک اسید به مدت 30 و 50 دقیقه به ترتیب بهترین تیمارها برای شکستن خواب بذور جغجغک در توده های برازجان و کاشمر بودند.

کلمات کلیدی

, خواب بذر, خراش دهی, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014613,
author = {کازرونی منفرد, ابراهیم and آل ابراهیم, محمدتقی and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and رقیه مجد},
title = {بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {خواب بذر، خراش دهی، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%A آل ابراهیم, محمدتقی
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A رقیه مجد
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]