همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31

عنوان : ( ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم )

نویسندگان: وحیده سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم وحیده سیدی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد این مقاله بر آن است در لاب هلای متون اساطیر یونان و روم که وجه غالب آن مرد محوری است، ر دپای ایزد بانوان آب را بیابد که در استحالة فرهنگ غرب، یا جای خود را به ایزدان (مذکّر) آب داده ، یا اگر باقی مانده ، نقشی کم رنگ و حاشیه ای یافته اند و یا اگر هم نقش ایزد بانویی (فی المثل، مرتبط با آب) پررنگ تر است، این نقش، همانند نقش حوا در تورات، توأم با فری بکاری، وسوسه و شیطنت است. دو نمونة متضاد از این دست، آفرودیت، ایزد بانوی آبزاد، الهة عشق و زیبایی و دیگری مدوسا، الهة زشت رویِ آبزاد ویرانگر است، که می توان گفت اینان دو روی یک سکّه اند که ترس نرینه محور از عنصر زنانه در فرهنگ یونانی را در چیرگی زشتی در چهره یا کارکرد این الهه ها نمایان می کنند.

کلمات کلیدی

, اساطیر یونان و روم, آفرودیت, مدوسا, ایزد بانوان آب, مردمحوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014634,
author = {سیدی, وحیده},
title = {ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اساطیر یونان و روم، آفرودیت، مدوسا، ایزد بانوان آب، مردمحوری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم
%A سیدی, وحیده
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن
%D 2009

[Download]