دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه )

نویسندگان: سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج بررسی ها نشان داده است که تیمار با اسید سالیسیلیک باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی سیاهدانه و تاثیر سالیسیلیک اسید به عنوان تیمار پرایمینگ قبل از اعمال تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های سالیسیلیک اسید در 6 سطح (0، 1/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی مولار) و پتانسیل آب در 5 سطح (صفر، 5-، 10-، 15- و 20- بار) بودند. نتایج نشان داد که اثر اسید سالیسیلیک بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، مدت زمان 50% جوانه زنی و وزن آندوسپرم مصرفی معنی دار بود. اثر پتانسیل آب بر تمام صفات مورد بررسی بجز سرعت جوانه زنی معنی دار بود. با کاهش پتانسیل آب از صفر به 20- بار درصد و سرعت جوانه زنی کاهش و مدت زمان 50% جوانه زنی کاهش یافت. نتایج حاصله از این آزمایش نشان میدهد پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید در مناطق خشک می تواند منجر به افزایش مقاومت سیاهدانه نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی گردد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول, تنش خشکی, جوانه زنی, اسید سالیسیلیک, پرایمینگ, سیاهدانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014651,
author = {خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز and شباهنگ, جواد},
title = {بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول، تنش خشکی، جوانه زنی، اسید سالیسیلیک، پرایمینگ، سیاهدانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A شباهنگ, جواد
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]