دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) )

نویسندگان: روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالیسیلیک اسید یا اورتو هیدرکسی بنزوئیک اسید (SA) نقش اساسی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف مثل رشد، تکامل گیاه، جذب یون، فتوسنتز و جوانه زنی ایفا می کند. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر گیاه رازیانه توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری، بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه آن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سالیسیلیک اسید در 7 سطح (0، 0/1، 5/0، 1، 5/1، 2 و 4 میلی مولار) و شوری در 5 سطح (0،3/0، 5/0، 1 و 5/1 درصد ) بود. اثرات ساده و متقابل کلیه فاکتورها بر روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه‏چه و ساقه‏چه، وزن خشک ریشه‏چه، ساقه‏چه و گیاهچه و نسبت وزن خشک ریشه‏چه به ساقه‏چه معنی دار بود. از بین سطوح سالیسیلیک اسید، پیش تیمار با غلظت 1 میلی مولار بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه‏چه و ساقه‏چه، وزن خشک ریشه‏چه، ساقه‏چه و گیاهچه را دارا بود و غلظت 1.5 میلی مولار بالاترین نسبت وزن خشک ریشه‏چه به ساقه‏چه را داشت. غلظت بالای سالیسیلیک اسید (4 میلی مولار) تاثیر معنی داری در صفات مورد بررسی نسبت به شاهد نشان نداد. در زمان عدم تنش شوری پیش تیمار با سالیسیلیک اسید افزایش معنی داری در صفات مورد بررسی در مقایسه با عدم پیش تیمار باعث نشد ولی با اعمال تنش شوری، پیش تیمار باعث افزایش معنی دار تمامی صفات مورد بررسی شد. بنابراین پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در مناطق مستعد تنش شوری می تواند باعث مقاومت بذر گیاه رازیانه در مرحله جوانه زنی شود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, پیش تیمار, تنش شوری, رازیانه, سالیسیلیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014654,
author = {مرادی, روح اله and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {جوانه زنی، پیش تیمار،تنش شوری، رازیانه، سالیسیلیک اسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)
%A مرادی, روح اله
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
%D 2009

[Download]