همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سارا بخشائی , افسانه امین غفوری , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارویی از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام های زراعی ایران داشته و از نظر ایجاد تنوع و پایداری در بوم نظام ها نقش مهمی را ایفا کرده اند. به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمّی گیاه دارویی مرزه (Satureia Hortensis) آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: (A) سودوموناس، (B) نیتروکسین، (C) حل کننده فسفات، (D) ورمی کمپوست، تیمارهای ترکیبی C+A، A+D، A+B، C+B، B+D، C+D، A+B+C، A+B+D، A+C+D، B+C+D، کودشیمیایی ازت+ فسفر و شاهد بودند. عملیات تلقیح بذر با کودهای بیولوژیک و افزودن کمپوست قبل از کاشت انجام شد. نتایج نشان داد که اثر کود بر ارتفاع گیاه، درصد برگ، ساقه و گل آذین و تعداد شاخه جانبی معنی دار (01/0≥p) بود و منجر به افزایش معنی دار ارتفاع گیاه، درصد برگ و گل آذین و تعداد شاخه جانبی و کاهش درصد ساقه در مقایسه با شاهد شد. در این میان تیمار سودوموناس بیشترین تاثیر را داشت. بیشترین و کمترین درصد برگ نیز به ترتیب در تیمار سودوموناس با 200 درصد و شاهد با 49 درصد مشاهده شد. بنابراین چنین به نظر می رسد که کاربرد کودهای آلی مناسب، می تواند در افزایش بهبود خصوصیات کمّی مرزه موثر باشد.

کلمات کلیدی

, کود های آلی, کود بیولوژیکی, گیاه دارویی, مرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014656,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and بخشائی, سارا and امین غفوری, افسانه and خرم دل, سرور},
title = {اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis},
booktitle = {همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کود های آلی، کود بیولوژیکی، گیاه دارویی، مرزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بخشائی, سارا
%A امین غفوری, افسانه
%A خرم دل, سرور
%J همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]