اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27

عنوان : ( بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریم، همیشه بهار و سیاهدانه درشرایط گلخانه )

نویسندگان: حمیدرضا احیائی , پرویز رضوانی مقدم , سید رضا امیری ده احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات مورفولوژیکی گیاهان زراعی و دارویی در پاسخ به شرایط تنش خشکی در اصلاح الگوی کشت از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین منظور در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد، در این آزمایش 3 گونه مهم از گیاهان دارویی، خار مریم (Silybum marianum)، همیشه بهار (Calendula persica) و سیاهدانه (Nigella sativa) تحت تیمارهای آبیاری کامل در حد ظرفیت زراعی مزرعه (FC) و تنش های خشکی به میزان 75%، 50% و 25% FC قرار گرفتند، در انتهای دوره رشد، ماده خشک تولیدی، ارتفاع گیاهان، تعداد برگ، تعداد دانه، وزن دانه در تک بوته، وزن ساقه و وزن برگ اندازه گیری شد. تیمار های مختلف تنش خشکی تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه دارا بودند، در تیمار 100% FC بیشترین و در تیمار 25% FC کمترین مقدار این صفات به دست آمد.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, تنش خشکی, خار مریم, همیشه بهار و سیاه دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014661,
author = {احیائی, حمیدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and امیری ده احمدی, سید رضا},
title = {بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریم، همیشه بهار و سیاهدانه درشرایط گلخانه},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، تنش خشکی، خار مریم، همیشه بهار و سیاه دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریم، همیشه بهار و سیاهدانه درشرایط گلخانه
%A احیائی, حمیدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امیری ده احمدی, سید رضا
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]