اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی شوید، گشنیز و رتزیانه در شرایط گلخانه )

نویسندگان: سید رضا امیری ده احمدی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی برخصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی گشنیز، رازیانه و شوید آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، که فاکتور اول شامل 4 سطح خشکی : ظرفیت زراعی (100%، 75% ، 50% و 25% FC و فاکتور دوم شامل 3 گیاه دارویی .........

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, شوید, گشنیز و رازیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014664,
author = {امیری ده احمدی, سید رضا and رضوانی مقدم, پرویز and احیائی, حمیدرضا},
title = {تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی شوید، گشنیز و رتزیانه در شرایط گلخانه},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تنش خشکی، شوید، گشنیز و رازیانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی شوید، گشنیز و رتزیانه در شرایط گلخانه
%A امیری ده احمدی, سید رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احیائی, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]