اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-02-27

عنوان : ( بررسی پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه مریم گلی کبیر(Salvia sclarea) )

نویسندگان: سید رضا امیری ده احمدی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر گیاه مریم گلی کبیر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری، بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه آن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل اسید سالیسیلیک در 7 سطح (0، 2/0، 4/0، 8/0، 6/1، 2/3 و 4/6 میلی مولار) و شوری در 5 سطح (0، 2/0، 4/0، 8/0 و 6/1 درصد ) بود. اثرات ساده و متقابل کلیه فاکتورها بر روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه، ساقه‌چه و نسبت وزن خشک ریشه‌چه به ساقه‌چه معنی دار بود. پیش تیمار با غلظت 6/1 میلی مولار و عدم پیش تیمار(شاهد) بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشتند. پیش تیمار با غلظت 4/0 میلی مولار بالاترین طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و وزن خشک ریشه چه را داشت و همچنین بیشترین نسبت وزن خشک ریشه جه به ساقه‌چه و بیشترین وزن خشک ساقه‌چه مربوط به پیش تیمار 2/0 میلی مولار بود. در مجموع نتایج حاصل نشان داد که پیش تیمار 2/0 و 4/0 میلی مولار بذر توسط اسید سالیسیلیک در مناطق مستعد تنش شوری می تواند باعث مقاومت بذر گیاه مریم گلی کبیر در مرحله جوانه‌زنی شود.

کلمات کلیدی

, سالیسیلسک اسید, جوانه زنی, تنش شوری, پیش تیمار, مریم گلی کبیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014665,
author = {امیری ده احمدی, سید رضا and رضوانی مقدم, پرویز and احیائی, حمیدرضا},
title = {بررسی پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه مریم گلی کبیر(Salvia sclarea)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {سالیسیلسک اسید، جوانه زنی، تنش شوری، پیش تیمار، مریم گلی کبیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه مریم گلی کبیر(Salvia sclarea)
%A امیری ده احمدی, سید رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احیائی, حمیدرضا
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]