دومین همایش ملی سدسازی , 2010-03-01

عنوان : ( رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری )

نویسندگان: آسیه خادم قائینی , جعفر بلوری بزاز , کسری خواجوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل پایداری سدها در دوران ساخت، اولین آبگیری و بهره برداری بسیار حائز اهمیت میباشد. استفاده از ابزاردقیق در سدهای خاکی به منظور رفتارنگاری آنها، نقش مهمی در کنترل پایداری سد دارد. تحقیق حاضر به رفتارنگاری سد تبارک واقع در شمال شرقی ایران میپردازد. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ابزاردقیق مورد استفاده در سد، تنشهای ایجاد شده با نتایج بدست آمده از تحلیل سد به روش اجزاء محدود، مقایسه شدهاند. پس از تحلیل نتایج بدست امده از ابزاردقیق و نرم افزار این نتیجه حاصل شد که انطباق خوبی میان مقادیر وجود دارد که نشان دهنده پایداری سد در دوران اولین آبگیری میباشد.

کلمات کلیدی

, ابزار دقیق, رفتارنگاری, سد تبارک, اولین آبگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014675,
author = {خادم قائینی, آسیه and بلوری بزاز, جعفر and خواجوی, کسری},
title = {رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری},
booktitle = {دومین همایش ملی سدسازی},
year = {2010},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {ابزار دقیق، رفتارنگاری، سد تبارک، اولین آبگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری
%A خادم قائینی, آسیه
%A بلوری بزاز, جعفر
%A خواجوی, کسری
%J دومین همایش ملی سدسازی
%D 2010

[Download]