دومین همایش ملی سدسازی , 2010-03-01

عنوان : ( بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , آرام اردلان زاده , محمود شهبازی اوروند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دقیق رفتار مهندسی پروژههای مهمی نظیر سد و تونل، شناخت ویژگی مهندسی توده سنگهای ساختگاه، از جمله کیفیت توده سنگ، ضروری به نظر میرسد. یکی از روشهای رایج بررسی کیفیت توده سنگها، طبقه بندی مهندسی آنها است. با طبقه بندی تودهسنگهای ساختگاه در واحدهای مشابه میتوان اقدامات لازم را برای طراحی ونگهداری آنها فراهم نمود. بدین منظور تونل انحراف آب سد بالارود به سه و (RQD) شاخص کیفی سنگ ،(UCS) قسمت مشابه تقسیم بندی گردید. پارامترهای مهندسی نظیر مقاومت تراکمی تک محوره ی سنگ (RMR) ویژگی های مکانیکی ناپیوستگی ها برای هرکدام از واحدها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این اطلاعات، طبقه بندیهای ژئومکانیکی 2 و 3 از لحاظ طبقه بندی ، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسیها نشان میدهد که به طور عمده، واحدهای 1 (Q) و کیفیت توده سنگ واحد 1 متوسط و واحد 2و 3 ضعیف را نشان می دهن

کلمات کلیدی

, توده سنگ, سد بالارود, طبقه بندی Q و RMR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014676,
author = {بلوری بزاز, جعفر and اردلان زاده, آرام and شهبازی اوروند, محمود},
title = {بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود},
booktitle = {دومین همایش ملی سدسازی},
year = {2010},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {توده سنگ، سد بالارود، طبقه بندی Q و RMR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود
%A بلوری بزاز, جعفر
%A اردلان زاده, آرام
%A شهبازی اوروند, محمود
%J دومین همایش ملی سدسازی
%D 2010

[Download]