پژوهش در علوم ورزشی, دوره (15), شماره (1), سال (2007-7) , صفحات (81-95)

عنوان : ( بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p )

نویسندگان: بهرام یوسفی , حمید رضا طاهری تربتی , وحید شجاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p

کلمات کلیدی

بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014688,
author = {بهرام یوسفی and طاهری تربتی, حمید رضا and وحید شجاعی},
title = {بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2007},
volume = {15},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-7314},
pages = {81--95},
numpages = {14},
keywords = {بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p
%A بهرام یوسفی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A وحید شجاعی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2007

[Download]