پژوهش نامه علوم ورزشی, دوره (6), شماره (6), سال (2007-12) , صفحات (55-72)

عنوان : ( مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو) )

نویسندگان: افشین مقدسی , شهرام آهنجان , حمید رضا طاهری تربتی , مریم عباسی دره بیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو)

کلمات کلیدی

, مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته, جودو, تکواندو)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014693,
author = {افشین مقدسی and شهرام آهنجان and طاهری تربتی, حمید رضا and مریم عباسی دره بیدی},
title = {مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو)},
journal = {پژوهش نامه علوم ورزشی},
year = {2007},
volume = {6},
number = {6},
month = {December},
issn = {1735-4048},
pages = {55--72},
numpages = {17},
keywords = {مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو)
%A افشین مقدسی
%A شهرام آهنجان
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A مریم عباسی دره بیدی
%J پژوهش نامه علوم ورزشی
%@ 1735-4048
%D 2007

[Download]