پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (5), شماره (9), سال (2009-7) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بازتوانی سندرم درد کشککی رانی )

نویسندگان: عین الله نادری , شهرام آهنجان , حمید رضا طاهری تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازتوانی سندرم درد کشککی رانی

کلمات کلیدی

بازتوانی سندرم درد کشککی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014694,
author = {عین الله نادری and شهرام آهنجان and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {بازتوانی سندرم درد کشککی رانی},
journal = {پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {9},
month = {July},
issn = {2008-5389},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {بازتوانی سندرم درد کشککی رانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتوانی سندرم درد کشککی رانی
%A عین الله نادری
%A شهرام آهنجان
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
%@ 2008-5389
%D 2009

[Download]