پژوهش آب ایران, دوره (2), شماره (3), سال (2009-3) , صفحات (23-32)

عنوان : ( ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک )

نویسندگان: محمدعلی قنادزاده , کامران داوری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشها و وسایل مختلفی برای اندازه گیری رطوبتی خاک وجود دارد. یکی از روشهای ارزان و ساده، استفاده از بلوک گچی است. بلوک گچی یا بلوکههای مقاومت، مخلوطی از آب و گچ هستند که با داشتن دو الکترود باعث اختلاف جریان الکتریکی در رطوبتهای مختلف می شود. در این تحقیق 5 نوع بلوک گچی با ساختارهای متفاوتی از گچ و سیمان تهیه شد. در بلوک های استفاده شده سه توری استوانه ای هم مرکز به عنوان الکترود قرار گرفته اند. شعاع توری استیل به ترتیب از شعاع بیرونی 25، 15 و 10 میلیمتر است. گروه بندی بلوکها بر اساس نوع گچ به کار رفته در آنها (گچ کشته، نیمه کشته و معمولی)، ترکیب مقادیر مختلف گچ و سیمان و مقادیر وزن گچ به کار رفته در ساخت آنها انجام گرفته است. با بررسی رفتار بلوکهای گچی در هوا و خاک، مناسب ترین نوع بلوک گچی به لحاظ نحوه ساخت، نوع و مقدار مواد سازنده بلوک (گچ و سیمان)، و فاصله آنها و به طور کلی اعتبار واسنجی اولیه بلوک گچی در هوا و میزان تعادل آن با خاک، انتخاب شد. بلوکههایی که از ترکیب گچ و سیمان بودند همبستگی معنی داری با خاک مورد آزمایش (لوم رسی) نشان دادند. در این مقاله از دستگاه ELE مدل 5910A برای اندازه گیری رطوبت بلوک استفاده شد که در مقایسه با سایر وسایل از دقت خوبی در دامنه برنامه ریزی برای مدیریت آبیاری برخوردار است. همچنین مشخص شد که با داشتن منحنی اولیه واسنجی بلوک در هوا، که بر اساس اندازه گیری رطوبت در مقابل قرائت ELE به دست می آید، امکان برآورد رطوبت خاک بدون واسنجی بلوک ها میسر است

کلمات کلیدی

, انتقال آب بین حوضه ای, حوضه های بهشت آباد و کوهرنگ, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014704,
author = {قنادزاده, محمدعلی and داوری, کامران and قهرمان, بیژن},
title = {ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2009},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-1235},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {انتقال آب بین حوضه ای، حوضه های بهشت آباد و کوهرنگ، مدل WEAP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک
%A قنادزاده, محمدعلی
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2009

[Download]