حرکت, دوره (8), شماره (8), سال (2001-7) , صفحات (103-117)

عنوان : ( مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی )

نویسندگان: خسرو ابراهیم , فرهاد رحمانی نیا , حمید رضا طاهری تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات چربی تحت جلدی و بتالیپوپرئتئین

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, چربی تحت جلدی, بتالیپو پروتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014709,
author = {خسرو ابراهیم and فرهاد رحمانی نیا and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی},
journal = {حرکت},
year = {2001},
volume = {8},
number = {8},
month = {July},
issn = {1563-3306},
pages = {103--117},
numpages = {14},
keywords = {تمرین هوازی-چربی تحت جلدی- بتالیپو پروتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی
%A خسرو ابراهیم
%A فرهاد رحمانی نیا
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2001

[Download]