اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) )

نویسندگان: علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده دستیابی به‌اطلاعات مورفوفیزیولوژیک و یا نشانگر های فیزیولوژیکی مناسب برای گزینش ژنوتیپ‌های متحمل به ‌خشکی بسیار با اهمیت است . برای این منظور آزمایشی با 5 ژنوتیپ نخود در شرایط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای استخراج ABA بافت برگ از روش هابیک ‌ و استیوارت و برای تعیین غلظت ABA نمونه‌ها از ستون HPLC ، برای تعین پروتین های کل محلول برگی از روش گای و همکاران استفاده شد. در این آزمایش، تنش خشکی بعنوان یک محرک، سنتز هورمون ABA و یا انتقال بیشتر آن را به برگ ها، افزایش داد. در شرایط تنش خشکی، افزایش غلظت ABA و مقاومت روزنه ای در ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی بیش از ژنوتیپ‌های حساس به خشکی بود و به نظر می‌رسد که این ژنوتیپ‌ها از مکانیسم‌های کارآمدتری برای سنتز و انتقال هورمون به اندام هوایی برای تنظیم ساز و کارهای روزنه برخوردار هستند. ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی هم در مرحله گل‌دهی و هم در مرحله پرشدن دانه‌ها غالباً از پتانسیل آب برگ کمتری نسبت به‌ژنوتیپ‌های حساس به خشکی برخوردار بودند. تنش خشکی مقدار پروتئین های محلول برگی ژنوتیپ‌ها را افزایش داد اما تفاوت موجود بین آنها در شرایط تنش و بدون تنش معنی‌دار نبود. با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌رسد که نمی‌توان از پروتئین‌های محلول برگی بعنوان یک نشانگر بیوشیمیایی مناسب، برای گزینش ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, پروتئین های محلول برگی, مقاومت روزنه, هورمون ABAو نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014717,
author = {گنجعلی, علی},
title = {تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تنش خشکی، پروتئین های محلول برگی، مقاومت روزنه، هورمون ABAو نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.)
%A گنجعلی, علی
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]