چهارمین کنفرانس بین المللی برند , 2009-10-24

عنوان : ( ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری )

نویسندگان: آذر کفاش پور , سمیه لگزیان , حسین جاودانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برند یکی از مهمترین مفاهیم دررویه کسب و کار و همین طور در تحقیقات دانشگاهی است .زیرا موفقیت برند می تواند به بازاریابان اجازه دهد که مزیت رقابتی را از طریق انعطاف پذیری در مقابل فشارهای رقبا ی خارجی و توانایی خلق موانعی برای رقیبان داخلی برای خود به وجود آورند. بررسی رابطه بین ارزش برندو تصویر شرکتهای خدماتی با استفاده از فاکتورهای موثر در ساخت موفق مدیریت روابط مشتری CRM می پردازد.دراین تحقیق متغیرهای مستقل شامل وفاداری به برند،رضایت،تعهدروابط،اعتماد،کیفیت دریافت شده،آگاهی ازبرند و ارزش برند می باشند که بر روی متغیر وابسته تحقیق که تصویرذهنی از شرکت خدماتی از تاثیر می گذارند.جامعه آماری موردنظرتمام بیمارستانهای خصوصی درشهرمشهداست ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده است و بااستفاده ازرگرسیون ارتباط بین متغیرهای تحقیق آزمون شده است Aaker DA1996))مطابق نتایج بدست آمده متغیر هایی که دراین میان به صورت مستقیم توانسته اند ارزش برند مناسب برای بیمارستان ایجاد نمایند وفاداری به برند و کیفیت خدمات هستند که در این میان کیفیت خدمات باداشتن میزان همبستگی 75 درصد بالاترین اهمیت را در ساخت آن ایجاد کرده است .

کلمات کلیدی

, برند , اعتماد , رضایت مشتری, وفاداری برند, آگاهی برند, کیفیت خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014718,
author = {کفاش پور, آذر and سمیه لگزیان and حسین جاودانی},
title = {ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برند},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برند - اعتماد - رضایت مشتری- وفاداری برند- آگاهی برند- کیفیت خدمات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری
%A کفاش پور, آذر
%A سمیه لگزیان
%A حسین جاودانی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برند
%D 2009

[Download]