اولین همایش ملی- دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان , 2007-03-05

عنوان : ( بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان) )

نویسندگان: علی محمد اسعدی , عبدالله نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین کیفیت علوفه گونه های موجود در مراتع یکی از مهم ترین عواملی است که جهت مدیریت صحیح مراتع لازم و ضروری است. گونه های گیاهی مختلف دارای ارزش غذایی متفاوتی می باشند و تعیین نیاز روزانه دام بر مبنای 5/1 یا 2 کیلوگروم علوفه خشک در همه تیپ های گیاهی عاقلانه به نظر نمی رسد. کیفیت علوفه مفهومی کلی دارد و نشان دهنده ارزش غذایی و میزان انرژی در دسترس دام می باشد. فاکتورهای مختلفی روی کیفیت علوفه گیاهان مرتعی موثرند که از مهمترین آنها می توان عوامل اقلیمی، خاک و مراحل رشد گونه اشاره کرد. در این تحقیق با نمونه برداری از دو گونه Haloxylon persicum و Haloxylon aphyllum از خانواده اسفناجیان در ده تکرار کیفیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور سرشاخه های رشد سال جاریاین گونه در منطقه فگزی شهرستان اصفهان برداشت گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه، شاخص های کیفی پروتئین خام، ADF، و الیاف خام نمونه ها اندازه گیری شد و سپس با استفاده از تجزیه واریانس میانگین داده ها با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان پروتئین خام در گونه Haloxylon aphyllum نسبت به گونه Haloxylon persicum بیشتر ولی میزان درصد الیاف خام در سیاه تاغ کمتر از زردتاغ می باشد. همسویی و همبستگی معنی داری بین فاکتورهای انرژی متابولیسمی، هضم پذیری و ADF مشاهده نشد. مقایسه دو گونه نشان داد که گیاه سیاه تاغ از کیفیت بالاتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, کیفیت علوفه, پروتئین خام, انرژی متابولیسمی, درصد هضم پذیری ماده خشک, ADF, الیاف خام, سیاه تاغ, زردتاغ, فگزی اصفهان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014733,
author = {اسعدی, علی محمد and عبدالله نوروزی},
title = {بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان)},
booktitle = {اولین همایش ملی- دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان},
year = {2007},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کیفیت علوفه، پروتئین خام، انرژی متابولیسمی، درصد هضم پذیری ماده خشک، ADF، الیاف خام، سیاه تاغ، زردتاغ، فگزی اصفهان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان)
%A اسعدی, علی محمد
%A عبدالله نوروزی
%J اولین همایش ملی- دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
%D 2007

[Download]