پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (625-635)

عنوان : ( بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه )

نویسندگان: روح اله مرادی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد، درصد و مقدار اسانس گیاه رازیانه به استفاده از کوهای آلی و بیولوژیک، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی و در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 کود بیولوژیک و تلفیق های دوگانه آنها به شرح زیر بود : 1- تیمار شاهد (بدون هیچ تیمار کودی)، 2- باکتری سودوموناس (گونه Pseudomonas putida )، 3- باکتری ازتوباکتر (گونه Azotobacter chroococcum )، 4- کمپوست، 5- ورمی کمپوست، 6- ترکیب سودوموناس و ازتوباکتر، 7- ترکیب سودوموناس وکمپوست، 8- ترکیب سودوموناس و ورمی کمپوست، 9- ترکیب ازتوباکتر و کمپوست، 10- ترکیب ازتوباکتر و ورمی کمپوست، 11- ترکیب کمپوست و ورمی کمپوست. تأثیر این تیمارها بر صفات و ویژگی های ارتفاع، تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چتر، شاخص برداشت، عملکرد دانه در هکتار، عملکرد بیولوژیک و عملکرد اسانس، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در چترک معنی داری بود و تیمارها از نظر وزن هزار دانه و وزن دانه در چتر اختلاف معنی داری نداشتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (86.83 سانتیمتر) در تیمار مخلوط ازتوباکتر و کمپوست و تعداد چتر در بوته (30 چتر)، وزن هزار دانه (4.3 گرم)، عملکرد بیولوژیکی (5444 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (1058.99 کیلوگرم در هکتار) در تیمار استفاده توأم از کمپوست و ورمی کمپوست حاصل شد، اما شاخص برداشت در مقایسه با شاهد کاهش یافت. کاربرد این تیمارها در سیستم های زراعی، می تواند نتایج امیدوار کننده ای در راستای کشاورزی پایدار به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, رازیانه, سودوموناس, ازتوباکتر, کمپوست, ورمی کمپوست, اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014738,
author = {مرادی, روح اله and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and لکزیان, امیر},
title = {بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {625--635},
numpages = {10},
keywords = {رازیانه، سودوموناس، ازتوباکتر، کمپوست، ورمی کمپوست، اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه
%A مرادی, روح اله
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A لکزیان, امیر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]