تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (15-27)

عنوان : ( ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت )

نویسندگان: مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری نقش مهمی در کاهش تولید محصولات کشاورزی دارد.سمیت نسبت های کلر به سولفات.....

کلمات کلیدی

, نسبت های کلر به سولفات , نیتروژن, تنش شوری, جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014755,
author = {مهرنوش اسکندری تربقان and آستارائی, علیرضا and مسعود اسکندری تربقان and گنجعلی, علی},
title = {ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-7604},
pages = {15--27},
numpages = {12},
keywords = {نسبت های کلر به سولفات ،نیتروژن،تنش شوری، جو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت
%A مهرنوش اسکندری تربقان
%A آستارائی, علیرضا
%A مسعود اسکندری تربقان
%A گنجعلی, علی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2009

[Download]