سومین همایش ترویج و آموزش کشاورزی ایران , 2010-03-02

عنوان : ( ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , هدی زارع میرک آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی با استفاده از داده‏های مقطع زمانی 453 کشاورز در سال 1386 و با بهره‏گیری از مقایسه‏ میانگین‏ها و برآورد تابع تولید مهندسی ترانسندنتال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان داد متغیرهای محیطی مانند سن، اندازه خانوار، تجربه کشاورزی و تعداد قطعات زمین در گروه بدون خدمات مشاوره کشاورزی (ناظر کشاورزی) بیش از گروه اول (با خدمات مشاوره‎ای) می‎باشد. مقایسه میانگین نهاده‎ها و ستاده گندم در دو گروه نشان داد که سطح زیر کشت (به لحاظ آماری بی‎معنی)، بذر، کود ازته، کود فسفاته، کود پتاسه، آفت‎کش و ماشین‎های کشاورزی در گروه با خدمات مهندسی کشاورزی بالاتر از گروه بدون خدمات مشاروه‎ای می‎باشد. خدمات مشاوره کشاورزی از طریق مهندسین کشاورزی نمی‎تواند بر کشاورزی پایدار و حرکت به سمت گندم ارگانیک مثبت باشد. عملکرد گندم در گروه با و بدون خدمات مشاوره‎ای به ترتیب برابر10/3 و 97/1 تن در هکتار است. در واقع مهندسین کشاورزی با ارائه خدمات مشاوره فنی مرتبط با کشت و حفاظت خاک و محصول دارای اثر مثبت بر عملکرد گندم می‎باشند. پارامتر برآورد شده برای خدمات مشاوره کشاورزی (متغیر مجازی) مثبت اما به لحاظ آماری بی‎معنی است. با توجه به یافته‏ها سرمایه‏گذاری بیشتر در خدمات مشاوره کشاورزی از طریق مهندسین کشاورزی در مناطق روستایی و سازماندهی دانش‏آموختگان کشاورزی در این زمینه برای شتاب‏دهی به رشد کشاورزی به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, ترویج, کشش, تابع تولید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014766,
author = {قربانی, محمد and زارع میرک آباد, هدی},
title = {ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش ترویج و آموزش کشاورزی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ترویج، کشش، تابع تولید، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A زارع میرک آباد, هدی
%J سومین همایش ترویج و آموزش کشاورزی ایران
%D 2010

[Download]