پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (9), شماره (2), سال (2009-5) , صفحات (195-202)

عنوان : ( خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت )

نویسندگان: ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی عادلی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش فناوری اطلاعاتو ارتباطات استفاده از نور قطبیده لیزر برای کار برد های مهمی چون کلید زنی و ذخیره اطلاعات در لایه های فرو مغناطیسی مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نوی -مغناطیسی, اثر فارادی , اثر کر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014772,
author = {عطاران کاخکی, ابراهیم and مهدی عادلی فرد},
title = {خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2009},
volume = {9},
number = {2},
month = {May},
issn = {1682-6957},
pages = {195--202},
numpages = {7},
keywords = {نوی -مغناطیسی، اثر فارادی ،اثر کر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت
%A عطاران کاخکی, ابراهیم
%A مهدی عادلی فرد
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2009

[Download]