راهبرد دفاعی, دوره (6), شماره (23), سال (2009-1) , صفحات (77-113)

عنوان : ( تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص های قدرت نظامی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدرت کشورها که عموما از آن تحت عنوان قدرت ملی یاد می شود، دارای ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و...می باشد. به طور قطع، قدرت نظامی یکی از مهمترین ابعاد قدرت و شاید آشکارترین آن به شمار می رود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، معیار نهایی قدرت ملی، توان مندی نظامی است؛ زیرا کشورها در محیطی بسر می برند که درآن امنیت آنها مورد تهدید های داخلی و خارجی فراوان و همیشگی قرار دارد ، از اینرو موثر بودن سلاح های قهریه آنها، مقیاس نهایی قدرت کشورها به شمار رفته و برای برتری (هژمونی) آنها بسیار مهم است. یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه قدرت و توا نمندی نظامی مطرح است، بررسی و شناخت عناصر و فاکتورهای موثر بر قدرت نظامی و امکان محاسبه قدرت نظامی کشورها است. مشکلات و مسائل سنجش و اندازه گیری توانمندی نظامی از بسیاری جهات شبیه مشکلاتی است که در اندازه گیری قدرت ملی وجود دارد . مسلما یک یا دو متغیر خاص (مانند تعداد پرسنل ارتش یا تعداد موشک انداز های یک کشور) نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی قدرت نظامی کشورها باشد، درست همانطوریکه یک متغیر واحد، ارزیابی سودمندی از نیروی کلی یک کشور به دست نمی دهد. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که اساسا چه عوامل و متغیرهایی را می توان به عنوان شاخص و معیاری جهت ارزیابی قدرت نظامی کشورها در نظر گرفت. و این شاخص ها تا چه میزان قابلیت دارند تا بوسیله آنها به ارزیابی و سنجش قدرت نظامی کشورهای مختلف جهان پرداخت.

کلمات کلیدی

, قدرت مای, قدرت نظامی, شاخص, ارزیابی و سنجش ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014785,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص های قدرت نظامی},
journal = {راهبرد دفاعی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {23},
month = {January},
issn = {1735-1723},
pages = {77--113},
numpages = {36},
keywords = {قدرت مای،قدرت نظامی، شاخص، ارزیابی و سنجش ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص های قدرت نظامی
%A زرقانی, سیدهادی
%J راهبرد دفاعی
%@ 1735-1723
%D 2009

[Download]