ارمغان دانش, دوره (14), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (48-57)

عنوان : ( بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت )

نویسندگان: زینب مؤمنی , ساره رستمی , نرگس غیور , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آلودگی با سرب، دستگاه های مختلف بدن بویژه دستگاه عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد. جذب سرب در دوران حاملگی اثرات سوء بر تکامل سیستم عصبی مرکزی جنین داشته و موجب اختلال در فرآیند یادگیری و حافظه زاده ها در دوران بزرگسالی می شود. نتایج تحقیقات جدید، اثرات مثبت گیاه بادرنجبویه را در تقویت حافظه در برخی بیماری های عصبی نشان می دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر بهبود بخشی گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از سرب در رت بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد در سال1387 انجام شد، چهل رت باکره ی نژاد ویستار پس از آمیزش به گروه های زیر تقسیم شدند: کنترل، کنترل منفی (سرب) و 6 گروه آزمایشی شامل: بادرنجبویه (در سه دوز مختلف) و بادرنجبویه + سرب. تجویز بادرنجبویه به همراه جیره غذایی و سرب از طریق آب آشامیدنی صورت گرفت. تیمار از روز 7 حاملگی شروع و در طی دوران بارداری آن ها ادامه داشت. پس از آن قابلیت یادگیری و نگهداری حافظه زاده های 4 ماهه بوسیله ماز T چند واحدی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در قابلیت یادگیری و حافظه، بین گروه سرب و سایر گروه ها تفاوت چشمگیری وجود دارد در حالیکه بین گروه کنترل و گروه های تجربی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: در رت های گروه سرب اختلالات یادگیری به وضوح مشاهده شد. از آنجاییکه بین گروه کنترل و بادرنجبویه + سرب تفاوت معنی داری وجود نداشت بادرنجبویه احتمالا می تواند اختلالات یادگیری ناشی از سرب را در بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, اختلالات یادگیری, استات سرب, بادرنجبویه, رت, ماز T چند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014790,
author = {مؤمنی, زینب and رستمی, ساره and نرگس غیور and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت},
journal = {ارمغان دانش},
year = {2010},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {1728-6506},
pages = {48--57},
numpages = {9},
keywords = {اختلالات یادگیری، استات سرب، بادرنجبویه، رت، ماز T چند واحدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت
%A مؤمنی, زینب
%A رستمی, ساره
%A نرگس غیور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J ارمغان دانش
%@ 1728-6506
%D 2010

[Download]