آبیاری و زهکشی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (13-27)

عنوان : ( استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ )

نویسندگان: علیرضا فریدحسینی , D.C. Goodrich , R. Bryant , سروش سروشیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین شاخصهای ساختمانی پوشش گیاهی مانند شاخص سطح برگ (LAI) یکی از عوامل مهم در تخمین میزان آب مصرفی گیاه است. در این مطالعه داده های مربوط به لایدار با فوت پرینت کوچک برای تخمین شاخص سطح برگ مورد استفاده قرار گرفته است. چهار متغیر (ارتفاع گیاه، طول متوسط انرژی، نسبت لیزر منعکس شده از سطح زمین و سطح پوشش گیاه) که از لایدار با فوت پرینت بزرگ که به طور مصنوعی از لایدار با فوت پرینت کوچک بدست آمد، محاسبه شد. لایدار با فوت پرینت بزرگ که به طور مصنوعی ساخته شده است با لایدار زمینی با فوت پرینت بزرگ (ILRIS) نیز مقایسه گردیده است. چهار متغیر ذکرشده دربالا با استفاده ازتوابع رگرسیون گام به گام، رابطه قابل قبولی با شاخص سطح برگ (LAI) اندازه گیری شده برای سنین مختلف درختان چوب پنبهای بدست دادند. همچنین در این مطالعه معادله تبخیر و تعرق پنمن و مانتیت برای تخمین تعرق از این درختان با استفاده از خصوصیات بدست آمده از لایدار مورد استفاده قرار گرفته است. مقادیر تعرق تخمینی از لایدار با مقادیر تعرق که به صورت صحرایی اندازه گیری شده است با هم مقایسه شده، که با استفاده از نتایج مطلوب بدست آمده، شاخص سطح برگ (LAI) پیش بینی شده با سنجش از راه دور را می توان با دقت قابل قبولی برای تخمین میزان تعرق بکار برد.

کلمات کلیدی

, تعرق, شاخص سطح برگ, لایدار, پنمن-مانتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014796,
author = {فریدحسینی, علیرضا and D.C. Goodrich and R. Bryant and سروش سروشیان},
title = {استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2009},
volume = {3},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7942},
pages = {13--27},
numpages = {14},
keywords = {تعرق، شاخص سطح برگ، لایدار، پنمن-مانتیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ
%A فریدحسینی, علیرضا
%A D.C. Goodrich
%A R. Bryant
%A سروش سروشیان
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2009

[Download]