همایش بین المللی مهندسی شیمی،بیولوژی ومحیط زیست , 2009-09-10

Title : ( ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L )

Authors: Ali Reza Astaraei ,

Citation: BibTeX | EndNote

A laboratory experiment was conducted....

Keywords

, Water extract conc., Lepidium sativm
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014811,
author = {Astaraei, Ali Reza},
title = {ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L},
booktitle = {همایش بین المللی مهندسی شیمی،بیولوژی ومحیط زیست},
year = {2009},
location = {سنگاپور},
keywords = {Water extract conc.;Lepidium sativm L.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L
%A Astaraei, Ali Reza
%J همایش بین المللی مهندسی شیمی،بیولوژی ومحیط زیست
%D 2009

[Download]