دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه )

نویسندگان: محمد صادقی اول شهر , امین اسمعیل زاده , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی نحوه اثرگذاری پارامترهای ماشین کاری وایرکات بر روی زبری سطح و نرخ براده برداری حجمی در ماشینکاری فولاد سردکار 2601 پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از رویکرد طراحی آزمایشات (DOE) و مدلسازی ریاضی ارتباط بین پارامترهای تنظیمی و مشخصه های خروجی این فرآیند، بررسی شده است. پارامترهای تنظیمی مورد بررسی در این تحقیق شامل شدت جریان، زمان خاموشی پالس، ولتاژ مدار باز و ولتاژ گپ بوده است که تاثیر آنها بر روی دو خروجی مهم، زبری سطح و نرخ براده برداری حجمی، توسط انواع مدلهای میانیابی و آنالیز واریانس (ANOVA) ارزیابی شده است. برای تعیین اعتبار مدل ها مقدار ضریب همبستگی هر مدل محاسبه و مدل اصلح انتخاب شده است. همچنین صحه گذاری نیز از طریق پیش ینی مستقیم مدلها در مقابل داده های تجربی انجام شده است. پس از انتخاب مدل های مناسب، برای تعیین سطوح بهینه هر یک از خروجی ها از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (Tabu Search) استفاده شده است. همچنین برای بهینه سازی همزمان پارامترهای خروجی، مدل های برازش شده با استفاده از روش ماکزیمم – مینیمم وزن دهی و سطوح بهینه هر کدام معرفی شده اند. نتایج بهینه سازی نشان می دهند که مدلها و الگوریتم پیشنهادی از کارآیی بسیار بالایی در حل مسئله مورد نظر برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی

, ماشینکاری وایرکات , صافی سطح , نرخ براده برداری , مدل سازی , الگوریتم جستجوگر ممنوعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014812,
author = {صادقی اول شهر, محمد and اسمعیل زاده, امین and کلاهان, فرهاد},
title = {مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {ماشینکاری وایرکات - صافی سطح - نرخ براده برداری - مدل سازی - الگوریتم جستجوگر ممنوعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه
%A صادقی اول شهر, محمد
%A اسمعیل زاده, امین
%A کلاهان, فرهاد
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]