راهبرد دفاعی, دوره (6), شماره (20), سال (2007-8) , صفحات (131-161)

عنوان : ( عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و تجزیه تحلیل عوامل موثر بر تضیف امنیت مرز و نفوذ پذیری آن با تاکید بر مرزهای استان خراسان و افغانستان

کلمات کلیدی

, مرز, امنیت, کارکرد امنیتی مرز, افغانستان, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014815,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان},
journal = {راهبرد دفاعی},
year = {2007},
volume = {6},
number = {20},
month = {August},
issn = {1735-1723},
pages = {131--161},
numpages = {30},
keywords = {مرز، امنیت، کارکرد امنیتی مرز، افغانستان، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان
%A زرقانی, سیدهادی
%J راهبرد دفاعی
%@ 1735-1723
%D 2007

[Download]