دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت )

نویسندگان: امین اسمعیل زاده , عبدالحمید خواجوی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند واترجت دارای کاربردهای متعدد صنعتی میباشد که از آنجمله میتوان به پوشش زدایی با واترجت در تمیزکاری سطوح نام برد. در این تحقیق از شبکه عصبی پس انتشار بمنظور مدلسازی این فرآیند استفاده شده است. مدلسازی بکمک 66 مجموعه از دادههای تجربی در پوشش زدایی رنگ اپکسی از ورقهای فولادی، انجام یافته است. متغیرهای ورودی مورد بررسی شامل سه پارامتر مهمِ فشار، فاصله نازل تا قطعه کار و سرعت حرکت جت میباشند. همچنین عرض پوشش زدایی، بعنوان شاخص اصلی ارزیابی فرآیند و متغیر خروجی در نظر گرفته شده است. متوسط خطای پیشبینی توسط شبکه عصبی کمتر از 5/4 درصد میباشد که مبین قابلیت مناسب روش پیشنهادی در پیشبینی فرآیند پوشش زدایی توسط واترجت است. در ادامه تحقیق، از الگوریتم تبرید تدریجی بمنظور تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی، استفاده شده است. در این راستا، مدل شبکه عصبی بمنظور تخمین خروجیهای فرآیند در داخل الگوریتم تبرید تدریجی قرار گرفته و بهینه سازی بر اساس حداکثرسازی عرض برش انجام یافته است. نتایج محاسباتی این مرحله نیز نشان دهنده عملکرد بسیار خوب روش بهینه سازی پیشنهادی در حل مسئله مورد نظر است.

کلمات کلیدی

, پوشش زدایی , فرآیند واترجت , شبکه عصبی , الگوریتم تبرید تدریجی , بهینه سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014816,
author = {اسمعیل زاده, امین and خواجوی, عبدالحمید and کلاهان, فرهاد},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {پوشش زدایی - فرآیند واترجت - شبکه عصبی - الگوریتم تبرید تدریجی - بهینه سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت
%A اسمعیل زاده, امین
%A خواجوی, عبدالحمید
%A کلاهان, فرهاد
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]