بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (19-28)

عنوان : ( بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیا )

نویسندگان: سعید خانی نژاد , محمد خواجه حسینی صالح اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا به عنوان یک گیاه هالوفیت، دارای عملکرد علوفه ای بالایی است و می تواند در جهت اصلاح خاکهای شور مورد استفاده قرار گیرد. جوانه زنی و استقرار گیاهچه کوشیا یکی از حساس ترین مراحل رشدی ان است. به همین جهت مطالعه ای به منظور بررسی اثرات شوری بر روی توده های بومی کوشیا به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار توده (بیرجند، سبزوار، بروجرد و اصفهان) و شش سطح شوری کلرید سدیم (صفر، 7، 14، 21، 28 و35 دسی زیمنس بر متر) بود نتایج نشان داد که اثرشوری بر توده های بذری مورد مطالعه و اثر متقابل توده و شوری بر روی تمام صفات مورد بررسی معنی دار بود. افزایش سطح شوری سبب بالا رفتن متوسط زمان جوانه زنی شد. درصد جوانه زنی تا شوری هفت دسی زیمنس بر متر افزایش، ولی با زیاد شدن غلظت نمک در محلول، کاهش یافت. در بین توده های بذی مورد آزمایش، توده سبزوار دارای بالاترین درصد جوانه زنی (100%) در سطح هفت دسی زیمنس بر متر بود. توده بذری اصفهان نیز در این مطالعه با 83% جوانه زن در شوری هفت دسی زیمنس بر متر حساسترین توده به شوری شناخته شد. به طور کلی توده های بذری سبزوار، بیرجند و بروجرد به شرایط شوری پاسخ های مطلوب تری نشان دادند. با انجام این آزمایش در مراحل دیگر رشدی با اطمینان بیشتر می توان کشت این توده ها را در مناطق تحت تنش شوری توصیه کرد.

کلمات کلیدی

, گیاهان علوفه ای, متوسط زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014819,
author = {خانی نژاد, سعید and خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیا},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {19--28},
numpages = {9},
keywords = {گیاهان علوفه ای، متوسط زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیا
%A خانی نژاد, سعید
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2009

[Download]