پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (451-456)

عنوان : ( ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب )

نویسندگان: نغمه ناقدی نیا , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه کرامب یکی از گیاهان مهم دارویی وصنعتی است که در سطح وسیعی از مراتع استان خراسان رضوی پراکنش دارد. در یک مطالعه آزمایشگاهی، تأثیر درجه حرارتهای مختلف بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی وصنعتی کرامب(Crambe kotschyana) به منظور تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی آنها ، به صورت کاملأ تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تیمارهای درجه حرارت ثابت 35،30،25،20،15،10،5،2و40 درجه سانتی گراد و درهر تیمار حرارتی 4 تکرار و برای هر تکرار 25 عدد بذر در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: در صد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، مدت زمان رسیدن به 50% جوانه زنی .نتایج نشان داد که تأثیر درجه حرارت روی سرعت ودرصد جوانه زنی بذور معنی دار بود. حداکثر درصد جوانه زنی بذور(100%) در تمام دماها، به استثناء دماهای 2،35و40 درجه سانتی گراد بدست آمد. به استثناء دماهای 2،35و40 درجه سانتی گراد، بین دماههای مختلف اختلاف معنی داری در سرعت جوانه زنی مشاهده نشد. باین وجود بیشترین سرعت جوانه زنی در دمای 20 درجه سانتی گرادمشاهده شد. براساس نتایج حاصل از رگرسیون خطی بین سرعت جوانه زنی و دما ، درجه حرارتهای کاردینال(حداقل، بهینه وحداکثر) به ترتیب 7/1 ، 18و43 درجه سانتی گراد تعیین شدند.

کلمات کلیدی

, درجه حرارتهای کاردینال, سرعت جوانه زنی, کرامب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014823,
author = {ناقدی نیا, نغمه and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {451--456},
numpages = {5},
keywords = {درجه حرارتهای کاردینال، سرعت جوانه زنی، کرامب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب
%A ناقدی نیا, نغمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]