پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (711-722)

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , اعظم برزوئی , مریم جهانی کندری , مهدی عزیزی , سیدمحمد جوادموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا در شرایط کنترل شده آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح کاملاً تصادفی و به‌صورت اسپلیت ‌پلات ‌فاکتوریل با دو تکرار به اجرا درآمد. ترکیب ده رقم کلزا به نامهای لیکورد، اِلیت، SLMO46، اُکاپی، سیمبُل، کالوِرت، اُپرا، اِبُنیت، آلیس و زرفام به همراه پنج تیمار دمائی (0، 4- ، 8- ، 12- و 16- درجه سانتی‌گراد) به صورت فاکتوریل در پلات‌های فرعی و تیمار خوسرمایی (خوسرمایی و عدم خوسرمایی) در پلات اصلی در نظر گرفته شدند. گیاهان تا مرحله5-3 برگی در گلخانه رشد یافته و سپس گیاهان تیمار عدم خو سرمائی بلافاصله و گیاهان تیمار خوسرمائی پس از قرار گرفتن در شرایط خوسرمائی به مدت سه هفته، درفریزر ترموگرادیان در معرض تیمارهای دمائی قرار گرفتند. سه هفته بعد از زمان اعمال دماهای یخ زدگی، درصد بقاء، سطح برگ، وزن خشک، عدد کلروفیل متر، دمای کشنده 50 درصد گیاهان ((LT50 و دمای کاهنده 50 درصدوزن خشک گیاهان ( (RDMT50 ثبت شد. رقم های کالورت، سیمبل و زرفام با 77، 76 و 75 درصد و رقم اپرا با 63 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد بقاء را دارا بودند.. ارقام از لحاظ وزن خشک، LT50 و سطح برگ سه هفته پس از بازیافت نیز با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند، به طوری که اغلب صفات مورد بررسی از تیمار دمائی 8- درجه سانتی گراد به پائین کاهش معنی داری نسبت به شاهد عدم یخ زدگی (تیمار صفر درجه سانتیگراد) داشتند. تیمار خوسرمایی سبب بهبود در صد بقاء ( 24%)، LT50 ( 37%)، وزن خشک بوته ( 418%) و RDMT50( 80%) نسبت به تیمار عدم خوسرمایی شد.

کلمات کلیدی

, بقاء, خو سرمائی, LT50,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014833,
author = {نظامی, احمد and برزوئی, اعظم and جهانی کندری, مریم and مهدی عزیزی and جوادموسوی, سیدمحمد},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {711--722},
numpages = {11},
keywords = {بقاء، خو سرمائی، LT50، RDMT50},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A برزوئی, اعظم
%A جهانی کندری, مریم
%A مهدی عزیزی
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2010

[Download]