ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (2), شماره (2), سال (2006-8) , صفحات (46-73)

عنوان : ( طراحی مدل سنجش قدرت کشورها )

نویسندگان: محمد رضا حافظ نیا , سیدهادی زرقانی , زهرا احمدی پور , عبدالرضا رکن الدین افتخاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش و اندازه گیری قدرت ملی کشورها به منظور تعیین جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها، همواره از دغدغه های جغرافیدانهای سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است. از همین رو از سوی صاحبنظران تلاشهای متعددی جهت سنجش قدرت کشورها در قالب ابداع روشها و مدلهای تک متغیره و چند متغیره محدود صورت گرفته است که همه آنها از منظر یک یا چند متغیر یا بعد محدود، کشورهای جهان را رتبه بندی و مقایسه کرده اند ولی هیچ گاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. در این تحقیق با توجه به نقد و ارزیابی مدلهای پیشین سنجش قدرت ملی، مدل جدیدی برای محاسبه قدرت ملی ارایه شده است که چه از نظر روش کار و چه از نظر تعداد و ترکیب فاکتورها و متغیرهای موثر بر قدرت ملی نسبت به تمامی مدلهای قبل برتری دارد. توجه به تمامی ابعاد قدرت ملی (در قالب نه فاکتور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فضایی، فرامرزی، سرزمینی،اجتماعی، علمی، فناوری و فرهنگی)، توجه بر استفاده از متغیرهای متعدد، متنوع در قالب 87 متغیر، تاکید بر استفاده از متغیرهای جدید و استراتژیک متناسب با زمان کنونی، استفاده از روش دلفی و مراجعه به نظر خبرگان در مورد شناخت نقش و اهمیت متغیرهای موثر برقدرت ملی، امکان ترسیم ساختار قدرت در جهان با تأکید بر جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیکی جهانی و ... بخشی از مزایای این مدل نسبت به تمامی مدلهای قبل است. مقاله حاضر ضمن تشریح نحوه طراحی مدل سنجش قدرت ملی در قالب 13 مرحله، با استفاده از مدل مزبور (که از ترکیب حدود 90 متغیر در قالب 9 فاکتور تشکیل شد) به سنجش قدرت 140 کشور جهان پرداخته و در پایان با توجه به میزان قدرت ملی کشورها، ساختار قدرت جهانی را در قالب یک مدل پنج سطحی ارایه نموده است.

کلمات کلیدی

, قدرت. قدرت ملی, نظام ژئوپلیتیک جهانی, سنجش قدرت کشورها, رتبه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014834,
author = {محمد رضا حافظ نیا and زرقانی, سیدهادی and زهرا احمدی پور and عبدالرضا رکن الدین افتخاری},
title = {طراحی مدل سنجش قدرت کشورها},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2006},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4331},
pages = {46--73},
numpages = {27},
keywords = {قدرت. قدرت ملی، نظام ژئوپلیتیک جهانی، سنجش قدرت کشورها، رتبه بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل سنجش قدرت کشورها
%A محمد رضا حافظ نیا
%A زرقانی, سیدهادی
%A زهرا احمدی پور
%A عبدالرضا رکن الدین افتخاری
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2006

[Download]