مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (71-81)

عنوان : ( برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته )

نویسندگان: مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , محمد صادق قاضی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: واحدهای نیروگاهی پیشرفته دارای قابلیت‌های جدیدی از جمله انتخاب نرخ بارگیری عادی و یا سریع می باشند که در ظرفیت ذخیره اولیه کنترل فرکانس تأثیر گذار است. از طرفی برخی از واحدهای نیروگاهی در محدوده معینی از محدوده مجاز بهره برداری قابلیت مشارکت در کنترل فرکانس را دارند. در این مقاله، روشی جدید برای برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه ارائه گردیده است. در این روش ، محدودیتها و همچنین قابلیتهای واحدهای نیروگاهی جدید، که در پژوهش های قبلی در نظر گرفته نشده اند، در برنامه ریزی همزمان تولید و ذخیره ی اولیه لحاظ شده است. نتایح حاصل از شبیه سازی برروی یک شبکه نمونه نشان میدهد که اعمال این قابلیتها و محدودیتها در برنامه ریزی همزمان تولید و ذخیره‌ی اولیه، آرایش مناسب‌تری را در اختیار بهره‌بردار سیستم قرار می‌دهد. در نتیجه، بهره‌بردار سیستم انحراف کم‌تری را در اجرای برنامه خواهد داشت. در این بررسی، مدل بازار بصورت پرداخت بر اساس پیشنهاد می‌باشد. در روش ارائه شده، حالت‌های مختلفی که برای هر واحد نیروگاهی برای مشارکت در کنترل فرکانس وجود دارد، توسط متغیرهای باینری لحاظ می‌گردند. برای حل مسئله‌ی غیرخطی حاصل که به شکل مخلوط عدد صحیح می‌باشد، از روش ابتکاری تکراری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, ذخیره اولیه, برنامه ریزی همزمان, قابلیتهای فنی, کنترل فرکانس, محدودیتهای بهره برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014835,
author = {رجبی مشهدی, مصطفی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and محمد صادق قاضی زاده},
title = {برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-7152},
pages = {71--81},
numpages = {10},
keywords = {ذخیره اولیه، برنامه ریزی همزمان، قابلیتهای فنی، کنترل فرکانس، محدودیتهای بهره برداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته
%A رجبی مشهدی, مصطفی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A محمد صادق قاضی زاده
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2010

[Download]