علوم خاک و آب, دوره (23), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (69-77)

عنوان : ( فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان )

نویسندگان: نسرین قربان زاده , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پودر استخوان دارای مقدار زیادی فسفر است که می تواند تا اندازه ای نیاز غذایی گیاهان به فسفر را تأمین کند. از این رو به منظور بررسی توان پودر استخوان در آزادسازی فسفر وتأثیر آن بر رشد گیاه ذرت، آزمایشی در قالب طرح کاملاَ تصادفی با 6 تیمار شامل دو سطح از پودر استخوان (400 و 800 کیلوگرم در هکتار)و دو سطح از پودر استخوان اسیدی شده (400 و 800 کیلوگرم در هکتار)، سوپر فسفات تریپل (200 کیلوگرم در هکتار) و شاهد با 3 تکرار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی فسفر فراهم در تیمارهای دارای پودر استخوان با تأخیر زمانی یک ماه نسبت به تیمار سوپر فسفات صورت گرفت و اسیدی کردن پودر استخوان منجر به تسریع و افزایش آزادسازی فسفر گردید. نتایج حاصل از کاشت گیاه ذرت حاکی از آن بود که اسیدی کردن پودر استخوان منجر به افزایش غلظت فسفر در اندام هوایی گیاه نشد ولی وزن خشک اندام هوایی و مقدار جذب فسفر به وسیله گیاه در تیمارهای پودر استخوان اسیدی شده نسبت به تیمارهای پودر استخوان اسیدی نشده افزایش معنی داری را نشان داد. افزون بر آن تفاوت وزن خشک اندام هوایی در تیمارهای پودر استخوان اسیدی و کود سوپر فسفات از نظر آماری معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, پودر استخوان, آزاد سازی, فراهمی فسفر, ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014836,
author = {قربان زاده, نسرین and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2010},
volume = {23},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-8310},
pages = {69--77},
numpages = {8},
keywords = {پودر استخوان، آزاد سازی، فراهمی فسفر، ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان
%A قربان زاده, نسرین
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2010

[Download]