سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2010-02-22

عنوان : ( بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت )

نویسندگان: حمید نیازمند , مرتضی عنبرسوز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تزریق قطرات دارای کاربردهای بسیار متنوعی در صنعت می باشد که یکی از مهمترین آنها تزریق قطرات سوخت در اکثر سیستم های احتراقی است. با توجه به بالا بودن دما در این سیستم ها، انتقال حرارت تشعشعی به قطره سوخت می تواند در نرخ گرم شدن و در نتیجه در تعیین طول عمر آن دارای اهمیت باشد. در این مقاله اثر انتقال حرارت تشعشعی به دو صورت، تابش جهت دار و تابش با تقارن کروی، بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت مورد بررسی قرار گرفته است. از تئوری می برای محاسبه شدت و توزیع جذب تشعشع جهت دار و از مدل ساده سازی شده دمبروسکی برای محاسبه شدت و توزیع شعاعی جذب تابش با تقارن کروی استفاده شده است. حداکثر جذب برای قطره ای از جنس دودکان در حالت تابش جهت دار در پشت قطره ودر حالت تقارن محوری در سطح قطره اتفاق می افتد. نتایج نشان می دهد تابش جهت دار تاثیر چندانی بر نرخ گرم شدن قطرات ندارد، اما تابش با تقارن کروی می تواند نرخ گرم شدن قطره را تسریع کند.

کلمات کلیدی

قطره – انتقال حرارت – تابش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014861,
author = {نیازمند, حمید and عنبرسوز, مرتضی},
title = {بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت},
booktitle = {سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قطره – انتقال حرارت – تابش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت
%A نیازمند, حمید
%A عنبرسوز, مرتضی
%J سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2010

[Download]