علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد, دوره (13), شماره (1), سال (2007-12) , صفحات (139-148)

عنوان : ( بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو )

نویسندگان: ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه عدس به عنوان یکی از حبوبات مهم......

کلمات کلیدی

, عدس, ریزنمونه, ساقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014871,
author = {قاسمی عمران, ولی اله and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین},
title = {بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو},
journal = {علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد},
year = {2007},
volume = {13},
number = {1},
month = {December},
issn = {1562-5559},
pages = {139--148},
numpages = {9},
keywords = {عدس، ریزنمونه، ساقه زایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو
%A قاسمی عمران, ولی اله
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%J علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد
%@ 1562-5559
%D 2007

[Download]