مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (83), سال (2009-12) , صفحات (43-80)

عنوان : ( بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعدهای فقهی )

نویسندگان: جواد ایروانی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَّم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر \"نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی\" و \"تحلیل محتوایی روایات\" است. در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان \"لهو\" یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.

کلمات کلیدی

, قرآن, حدیث, قواعد فقهی, لهو, لغو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014876,
author = {جواد ایروانی and حائری, محمدحسن},
title = {بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعدهای فقهی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {83},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {43--80},
numpages = {37},
keywords = {قرآن، حدیث، قواعد فقهی، لهو، لغو، لعب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعدهای فقهی
%A جواد ایروانی
%A حائری, محمدحسن
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]