پژوهش نفت, دوره (19), شماره (60), سال (2010-2) , صفحات (30-43)

عنوان : ( تاریخچه رسوب گذاری سازندگچساران ( پوش سنگ مخزن آسماری) در میدان نفتی آب تیمور )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , حسن امیری بختیار , عبدالرضا باوی عویدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند گچسارن، پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی آب تیمور در زیر پهنه فروافتادگی دزفول واقع شده است. مطالعه نمودارهای چاه پیمایی اشعه گاما، آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و پتروگرافی ۲۰۰ مقطع میکروسکوپی تهیه شده از خرده سنگ های حاصل از حفاری در میدان نفتی آب تیمور نشان داد که توالی ۷۰۰ متری سازندگچساران از انیدریت، نمک، مارن های خاکستری و قرمز به همراه میان لایه هایی از سنگ های کربناته تشکیل شده است. رسوبات این سازند دارای سیکل هایی با مقیاس کوچک و با تناوب بالا است که به نظر می رسد نوسانات دریای کم عمق ناشی از فرایندهای یخچالی، فعالیت های تکتونیکی، رسوب گذاری رسوبات با خواص پلاستیکی و فرونشینی ممتد حوضه فورلندی زاگرس سبب تشکیل آنها شده است. رسوب گذاری چرخه ای سازند گچساران با پیشروی دریا و گسترش دریای کم عمق آغاز می شود که با رسوب گذاری مارن و سنگ آهک های حاوی فونای لاگونی مشخص می شود. در ادامه، تبخیر باعث کاهش فضای رسوب گذاری شده که با گسترش محیط های سبخایی همراه بوده است.آخرین بقایای پسروی دریا باعث ایجاد کفه نمکی در مرکز حوضه شده است که دستخوش سه مرحله سیلاب، تغلیظ و خشک شدگی قرار داشته است. سیکل های رسوبی سازند گچساران شباهت زیادی به بسیاری از تبخیری های قدیمی مانند سازند عرب به سن ژوراسیک فوقانی و نیز سبخاهای عهد حاضر در سواحل جنوبی خلیج فارس دارند.

کلمات کلیدی

, سازند گچساران, میدان نفتی آب تیمور, فروافتادگی دزفول, حوضه فورلندی زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014892,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and حسن امیری بختیار and باوی عویدی, عبدالرضا},
title = {تاریخچه رسوب گذاری سازندگچساران ( پوش سنگ مخزن آسماری) در میدان نفتی آب تیمور},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2010},
volume = {19},
number = {60},
month = {February},
issn = {2345-2900},
pages = {30--43},
numpages = {13},
keywords = {سازند گچساران، میدان نفتی آب تیمور، فروافتادگی دزفول، حوضه فورلندی زاگرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخچه رسوب گذاری سازندگچساران ( پوش سنگ مخزن آسماری) در میدان نفتی آب تیمور
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A حسن امیری بختیار
%A باوی عویدی, عبدالرضا
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2010

[Download]