مدیریت و توسعه, دوره (11), شماره (42), سال (2009-11) , صفحات (99-113)

عنوان : ( هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده )

نویسندگان: محمد لگزیان , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حیات موفقیت آمیز سازمانها در محیط دانشی امروز، به شناخت آنان ازظرفیت های درونی، توانمندی یادگیری، انجام برنامه ریزی های لازم و توجه مناسب تیم های عالی این گونه سازمانها به مبحث یادگیری و یاددهندگی سازمانی وابسته است. از آنجایی که نگریستن به تیم هیات مدیره به عنوان تیم عالی یادگیرنده سازمان، به آنان این فرصت را خواهد داد تا با گذار از چرخه یادگیری خود و برنامه ریزی در ایفای اثربخش نقش یاددهندگی، موجبات کمال و یادگیری مستمر سازمان را فراهم سازند، می توان رویکرد نوینی را در تحلیل عملکرد سازمانهای یادگیرنده و یاد دهنده مطرح نمود. در این مقاله سعی گردیده است تا با بررسی ویژگی های هیات مدیره های یادگیرنده و تشریح چرخه یادگیرندگی آنان، فرایند یاددهندگی آنان نیز در قالب الگوهای یاددهندگی متفاوتی، مورد بحث و واکاوی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, هیات مدیره های یاد گیرنده, چرخه یادگیری هیات مدیره, هیات مدیره یاددهنده, یادگیری سازمانی الگوهای یاددهندگی هیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014897,
author = {لگزیان, محمد and علوی دارابی, سیدمسلم and نجفی سیاهرودی, مهدی},
title = {هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده},
journal = {مدیریت و توسعه},
year = {2009},
volume = {11},
number = {42},
month = {November},
issn = {1735-465x},
pages = {99--113},
numpages = {14},
keywords = {هیات مدیره های یاد گیرنده، چرخه یادگیری هیات مدیره، هیات مدیره یاددهنده، یادگیری سازمانی الگوهای یاددهندگی هیات مدیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده
%A لگزیان, محمد
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%J مدیریت و توسعه
%@ 1735-465x
%D 2009

[Download]