مطالعات اسلامی, دوره (40), شماره (81), سال (2009-3) , صفحات (83-110)

عنوان : ( پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم )

نویسندگان: بی بی زینب حسینی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیات متشابه لفظی قرآن کریم به آیاتی گفته میشود که حداقل دو بار با اندک تفاوت لفظی آمده است .

کلمات کلیدی

قرآن .آیات متشابه لفظی .تقدیم وتاخیر .تناسب آیات وسور .شان نزول .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014910,
author = {حسینی, بی بی زینب and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {40},
number = {81},
month = {March},
issn = {1010-4992},
pages = {83--110},
numpages = {27},
keywords = {قرآن .آیات متشابه لفظی .تقدیم وتاخیر .تناسب آیات وسور .شان نزول .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم
%A حسینی, بی بی زینب
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]