پانزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران , 2008-08-27

Title : ( Highly Diastereoselective Synthesis of Oxazolidines under Neat Condition Using Focused Microwave Irradiation )

Authors: Mostafa Gholizadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Highly Diastereoselective Synthesis of Oxazolidines under Neat Condition Using Focused Microwave Irradiation

Keywords

Highly Diastereoselective Synthesis of Oxazolidines under Neat Condition Using Focused Microwave Irradiation
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014918,
author = {Gholizadeh, Mostafa},
title = {Highly Diastereoselective Synthesis of Oxazolidines under Neat Condition Using Focused Microwave Irradiation},
booktitle = {پانزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران},
year = {2008},
location = {کرمانشاه, IRAN},
keywords = {Highly Diastereoselective Synthesis of Oxazolidines under Neat Condition Using Focused Microwave Irradiation},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Highly Diastereoselective Synthesis of Oxazolidines under Neat Condition Using Focused Microwave Irradiation
%A Gholizadeh, Mostafa
%J پانزدهمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران
%D 2008

[Download]